REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy

Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Powiatu Słupeckiego
(pełna nazwa komitetu wyborczego)

ul. 11 Listopada 2 62-420 Strzałkowo
(adres siedziby komitetu wyborczego)

Henryk Janiak ul. 11 Listopada 2, 62-420 Strzałkowo
(imię – imiona, nazwisko, miejscowość  zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Aneta Kowalska Al. Wyszyńskiego 12/2 , 62-420 Strzałkowo
(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

 

Lp. Data wpisu *) Data wpłaty *)/**) Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat ***) Dodatkowe informacje
1. 2018-09-14 2018-09-14 Tomasz Roszak Słupca 1500 zł 1500 zł
2. 2018-10-10 2018-10-10 Tomasz Roszak Słupca 740 zł 2240 zł
3. 2018-10-03 2018-10-03 Henryk Janiak Strzałkowo 400 zł 400 zł
4. 2018-10-19 2018-10-19 Henryk Janiak Strzałkowo 2000 zł 2400 zł
5.

 

*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).
**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.
***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.