Program

Powiat Słupecki – Przyspieszenie

Obszar I – ochrona zdrowia

Poprawa funkcjonowania słupeckiego szpitala – tak aby stał się wizytówką powiatu i należycie służył wszystkim jego mieszkańcom. Będzie to możliwe po stworzeniu w nim warunków i atmosfery pracy przyciągających dobrych specjalistów, ludzi odpowiedzialnych i oddanych pacjentom.
Dobry, zgrany zespół w każdym zakładzie pracy zapewnia sukces, a w służbie zdrowia przekłada się to na zdrowie i zadowolenie pacjenta. Planujemy stworzyć w obrębie SPZOZ Słupca stacjonarny oddział opieki paliatywnej. Istnieją ku temu dogodne warunki lokalowe i kadrowe.
Chcielibyśmy również położyć nacisk na szeroko zakrojoną profilaktykę ( np. Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów, masowe badania profilaktyczne i przesiewowe, przeglądy stomatologiczne w szkołach )

Obszar II – edukacja

Zwiększenie atrakcyjności szkół średnich powiatu słupeckiego poprzez podniesienie poziomu jakości kształcenia z zastosowaniem wskaźników sukcesu w obszarach takich jak:
- sukces w postepowaniu rekrutacyjnym na studia
- sukces w postepowaniu rekrutacyjnym na rynku pracy
Powiązanie zawodowych kierunków kształcenia z lokalnym rynkiem pracy oraz kierunkami rozwoju inwestycji. Promocja kierunków kształcenia dzięki ścisłej współpracy ze szkołami podstawowymi powiatu słupeckiego. Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z ofertą CKZiU.

Obszar III polityka społeczna

Programy kierowane na rzecz osób z niepełnosprawnością, dedykowane indywidualnie a nie zbiorowo. Walka z barierami architektonicznymi, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Obszar IV transport publiczny

Priorytety to dojazd ludzi do miejsca pracy, uczniów do szkoły. Inwestycje drogowe ściśle związane z priorytetem. Priorytetowe wspieranie inwestycji współfinansowanych przez samorząd terytorialny.

Obszar V struktura organizacyjna starostwa powiatowego

Urzędnicy z kompetencjami to najważniejszy priorytet. Doskonalenie i uproszczenie procedur w okienku urzędniczym.

Obszar VI specjalne strefy ekonomiczne

Kluczem w tym obszarze będzie współpraca samorządów gminnych. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych samorządach tak aby łączyła je wspólna wizja. Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniające konsolidację terenów pod strefy inwestycyjne. Poszukiwanie inwestorów w obszarze gospodarki innowacyjnej wymagającej wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Obszar VII – społeczeństwo obywatelskie

Partycypacja w realizacji zadań powiatu przez organizacje III sektora. Poprzez prowadzenie konkursów na realizację zadania publicznego w obszarach takich jak: edukacja i kultura, ekologia, ochrona środowiska, profilaktyka, bezpieczeństwo